FAQ Treballadors

Preguntes freqüents

Què és una empresa de treball temporal?

 Una ETT és una empresa que contracta treballadors amb l’objectiu de cedir-los a altres empreses. Per complir aquest requisit, l’ETT s’encarrega de fer una cerca i selecció dels diferents perfils sol·licitats per les empreses usuàries amb l’objectiu de trobar els millors candidats. Un cop seleccionats es porta a terme la contractació iniciant així la relació laboral. Per últim, el treballador és cedit a l’Empresa Usuària, on prestarà els seus serveis sota la direcció i autoritat de la mateixa. 

Per quina empresa estic contractat, l'ETT o l'empresa on presto els serveis (empresa usuària)?

El contracte sempre es signa entre el treballador i l’empresa de treball temporal. És responsabilitat de l’ETT fer tots els tràmits de contractació i documentació derivada de la relació laboral (alta a la seguretat social, contracte, formació, nòmines, etc.)

Quin tipus de contracte signaré?

Les Empreses de Treball Temporal, tal com indica el seu nom, realitzen contractes temporals, a jornada completa o parcial, en funció de les necessitats de l’empresa usuària i la disponibilitat del treballador. Hi ha diferents tipus de contractes temporals, n’expliquem els més comuns:

Eventual per circumstàncies de la producció: Tenen data d’inici i data de finalització. El seu objectiu principal és cobrir una necessitat temporal a l’empresa degut a una acumulació o excés de tasques, encara que estiguin dins de l’activitat normal de l’empresa.

Obra o Servei: Tenen data d’inici, però no una data finalització concreta. El seu objectiu és cobrir un servei o obra determinat a l’empresa. El contracte finalitzarà un cop acabat el servei o obra pel qual es va contractar el personal.

Contracte per Interinitat: Té com a objectiu substituir a un treballador que s’absenta de forma temporal i que té dret a la reserva del lloc de treball. La persona que el substitueix, ocuparà el seu lloc de treball fins a la seva reincorporació.

Qui és el responsable del pagament de salaris?

Com ja s’ha mencionat anteriorment, és l’ETT l’empresa encarregada de contractar al treballador. Per tant, la responsabilitat del pagament de salaris, del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, així com de totes aquelles despeses que derivin de la relació laboral, són responsabilitat de l’Empresa de Treball Temporal.

Quins drets i obligacions tinc?

Els treballadors contractats per l’empresa de treball temporal tenen els mateixos drets i obligacions que aquells contractats directament per l’empresa usuària. Els drets i obligacions dels treballadors cedits es regiran, en tot cas, pel conveni de l’empresa on presten els seus serveis.

Si estic malalt o em faig mal treballant, què he de fer i qui es fa responsable?

Diferenciem els casos de malaltia i accident laboral i especifiquem l’actuació del treballador i l’empresa en cada situació:

Malaltia: Quan un treballador contractat per l’ETT està malalt i no pot assistir a la feina té els mateixos drets que qualsevol altre directament contractat per l’empresa usuària. Per tant, si el treballador es visita al seu metge de capçalera a causa d’una malaltia no professional, ha d’informar a l’ETT i entregar el justificant de visita on figurarà l’hora i el metge que l’ha atès. En cas que la situació s’allargui uns dies, i el metge consideri oportú emetre una baixa, és responsabilitat del treballador portar el comunicat de baixa a l'ETT en un termini màxim de tres dies, entregar de forma continuada els corresponents partes de confirmació i finalment el comunicat d’alta que permeti la seva reincorporació a l’empresa.

Accident laboral: Quan un treballador contractat per ETT té un accident laboral, és responsabilitat de l'empresa de treball temporal cobrir l’assistència sanitària. Per oferir aquest servei, es contracta una mútua que es fa càrrec de tots aquells tràmits que derivin de l’accident (visita, expedició de baixes, altes, control i seguiment, rehabilitació, etc.). En cas d’accident, el treballador ha d’informar a l’ETT per tal que aquesta el derivi a la seva mútua d’accidents. El treballador es desplaçarà fins a la mateixa on serà atès de forma immediata. A partir d’aquí, l’empresa de treball temporal s’encarregarà d’estudiar les causes i fer un seguiment de l’accident per tal d’evitar que aquest es torni a produir. En cas que la mútua emeti un comunicat de baixa per accident, el treballador percebrà els imports fixats per la legislació vigent, fins a la seva reincorporació  a l’empresa.

Podré fer cursos?

Les empreses de treball temporal destinen un 1,25 % de la massa salarial a la formació dels treballadors. Aquesta formació pot ser preventiva (abans d’incorporar-se a l’empresa) o formativa (un cop iniciada la relació laboral). Sempre i quan hi hagi una relació laboral activa, és a dir, el treballador estigui donat d’alta a l’ETT, aquest es podrà formar gratuïtament. TEMPOGEST ETT disposa d’un ventall d’ofertes de cursos realitzats per diferents col·laboradors i formadors. Si estàs treballant per nosaltres i t’interessa ampliar la teva formació, pots posar-te en contacte amb nosaltres i t’informarem dels nostres cursos. Per més informació, pots dirigir-te a l’apartat de FORMACIÓ de la nostra web.  

He sentit dir que les ETT poden quedar-se part del salari dels treballadors. És veritat?

És totalment fals. Les empreses de treball temporal estan obligades a abonar als seus treballadors el mateix salari que cobraria si estigués donat d’alta directament per l’empresa usuària per aquell lloc de treball concret. Els serveis realitzats per l’ETT, és a dir, formació, selecció, contractació, seguiment, posada a disposició, etc., seran sempre assumits per l’empresa usuària que contracti els seus serveis, en cap cas pel treballador posat a disposició.

Tempogest, Empresa de Treball Temporal, és la solució de recursos humans ideal per la teva empresa. Aprofita la nostra experiència en el sector laboral i de selecció de personal. Treballem a tota la província de Girona.

Pg. Països Catalans 89-91, 17190 Salt (Girona)